ارتباط ساروج با گنج و دفینه

ارتباط ساروج با گنج و دفینه : از زمان یکجانشینی و ترک رسم کوچ کردن و جابه جایی انسان تلاش برای دست یافتن به بهترین و باکیفیت ترین مصالح ساختمانی یک دغدغه و چالش مهم تلقی می شده است . استحکام و دوام شکننده نبودن و مقاومت بیشتر در براب…